เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณประยุทธ สุขสำราญ
ผู้จัดการฝ่ายขายทีม A
lexautocity101@hotmail.co.th
081-566-1525 , 081-913-1356
คุณอัมพิกา สุขสำราญ
ที่ปรึกษาการขาย
aumpika.suk2520@gmail.com
087-498-4897 , 095-828-2697
คุณศุภฤกษ์ ยอดยิ่ง
ที่ปรึกษาการขาย
suparoeak1981@outlook.com
088-883-1881
คุณนิรชา เชตรี
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
nan.nirachamitsu@gmail.com
091-885-0484
คุณกชมน ปู่นุช
ที่ปรึกษาการขาย
poo_zinsano111@hotmail.com
064-669-7339
คุณประพันธ์ วงศ์สุรเศรษฐ์
ที่ปรึกษาการขาย
kongauto1980@gmail.com
085-562-1980
คุณอรนุช ปั่นแก้ว
ที่ปรึกษาการขาย
paoo.pankaew@gmail.com
096-883-5978
คุณปรีชา พลีไพร
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
kakappaa99@gmail.com
062-254-9494