เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณประยุทธ สุขสำราญ
ผู้จัดการฝ่ายขายทีม A
lexautocity101@hotmail.co.th
081-566-1525 , 081-913-1356
คุณอัมพิกา สุขสำราญ
หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย
aumpika.suk2520@gmail.com
087-498-4897 , 095-828-2697
คุณศุภฤกษ์ ยอดยิ่ง
ที่ปรึกษาการขาย
Suparoeak8989@gmail.com
088-883-1881
คุณจฏุพัจน์ กิตติจิณณาวัฒน์
ที่ปรึกษาการขาย
kitautocity@gmail.com
091-776-5645
คุณศศินุช กายชัยภูมิ
ที่ปรึกษาการขาย
sasinooch1240@gmail.com
092-9416658
คุณชัยบัณฑิต คำประภา
ที่ปรึกษาการขาย
C.Chaibandit@gmail.com
064-4369645
คุณดอกอ้อ ดวงแก้ว
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
dokor3325@gmail.com
064-4288498
คุณเจริญ เชื้อทะเล
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
keb5668@gmail.com
098-086-5827
คุณศราวุฒิ คำวงษา
ที่ปรึกษาการขาย
Sarawut.2301.aa@gmail.con
064-974-034
คุณทวี หงศรี
ที่ปรึกษาการขาย
tawee411534@gmail.com
090-562-2371
คุณอรนุช ปั่นแก้ว
ที่ปรึกษาการขาย
Paoo.pankaew@gmail.com
096-883-5978